ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ

Η διαδικασία, η οποία ακολουθείται για την έκδοση προειδοποιητικών μηνυμάτων τσουνάμι από το ΕΚΠΤ ακολουθεί τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την ICG/NEAMTWS.

 • Συγκεκριμένα, μήνυμα προειδοποίησης εκδίδεται με την εκδήλωση υποθαλάσσιου ή παράκτιου σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο του 5.5. Για τις εστιακές παραμέτρους του σεισμού, δηλ. το χρόνο γένεσης, το επίκεντρο, το εστιακό βάθος και το μέγεθος, το ΕΚΠΤ χρησιμοποιεί τις λύσεις, οι οποίες παρέχονται από το αυτόματο σύστημα του ΓΙ/ΕΑΑ.
 • Επειδή αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού δεν είναι γνωστό εάν έχει δημιουργηθεί τσουνάμι ή όχι και προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τον τύπο μηνύματος προειδοποίησης που θα δημιουργηθεί και θα αποσταλεί, χρησιμοποιείται ένας Πίνακας Λήψης Αποφάσεων. Ο Πίνακας Λήψης Αποφάσεων αποτελείται από ένα σύνολο εμπειρικών κανόνων που αφορούν την πιθανότητα γένεσης τσουνάμι ανάλογα με το επίκεντρο, το εστιακό βάθος και το μέγεθος του σεισμού.
 • Μετά από τεχνικές συζητήσεις των ομάδων εργασίας που υποστηρίζουν το NEAMTWS και με την ενεργό συμβολή ειδικών από το ΕΚΠΤ, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν δύο παρόμοιοι σε δομή, αλλά διαφορετικοί όσον αφορά τις αριθμητικές τιμές, Πίνακες Λήψης Αποφάσεων, ένας για την περιοχή του Βόρειο Ανατολικού Ατλαντικού και ένας για την λεκάνη της Μεσογείου. Στον Πίνακα 1 απεικονίζεται η κατηγοριοποίηση για το ενδεχόμενο γένεσης τσουνάμι στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανάλογα με το μέγεθος του σεισμού, τη γεωγραφική θέση του επικέντρου και το εστιακό βάθος ‐ ο πίνακας αυτός αντικατέστησε στις 1 Μαρτίου 2021 τον προηγούμενο που χρησιμοποιούσε το ΕΚΠΤ. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, μπορούν να σταλούν τρία διαφορετικά μηνύματα προειδοποίησης για τσουνάμι, με αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου: Μήνυμα Πληροφόρησης, Συμβουλευτικό Μήνυμα και Μήνυμα Παρακολούθησης.
 • Ταυτόχρονα, το μέγεθος του σεισμού καθορίζει την μέγιστη έκταση της περιοχής που πιθανώς να επηρεαστεί από ένα τσουνάμι, με βάση την απόσταση από το επίκεντρο του σεισμού. Για την περιοχή της Μεσογείου, θεωρούμε τα μηνύματα προειδοποίησης ως τοπικά (μέχρι 100χλμ από το επίκεντρο), περιφερειακά (από 100 έως 400χλμ) και σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης (πάνω από 400χλμ). Η αξιολόγηση της πιθανής απειλής απεικονίζεται στον Πίνακα 2.
 • O Πίνακας Λήψης Αποφάσεων περιγράφει μόνο προσεγγιστικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τσουνάμι που μπορεί κανείς να αναμένει μετά από έναν ισχυρό υποθαλάσσιο σεισμό.
 • Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στη λήψη απόφασης για την πιθανότητα γένεσης τσουνάμι και στην αξιολόγηση της απειλής τσουνάμι. Σημαντικό επίσης στοιχείο σε επίπεδο έκδοσης προειδοποίησης είναι ο υπολογισμός του χρόνου άφιξης του πρώτου κύματος σε μία λίστα από παράκτια σημεία ενδιαφέροντος τα οποία έχουν καθοριστεί επίσημα από τα κράτη-μέλη του συστήματος NEAMTWS. Ένα τυπικό μήνυμα προειδοποίησης για τσουνάμι ενημερώνει τους παραλήπτες όχι μόνο για τις εστιακές παραμέτρους του σεισμού αλλά και για τον τύπο του μηνύματος προειδοποίησης (Μήνυμα Πληροφόρησης, Συμβουλευτικό Μήνυμα και Μήνυμα Παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας μάλιστα και συνδυασμό αυτών), την έκταση της περιοχής που επηρεάζεται (τοπικό, περιφερειακό, θαλάσσιας λεκάνης) καθώς και τους υπολογισμένους χρόνους άφιξης του πρώτου κύματος τσουνάμι σε προκαθορισμένα παράκτια σημεία ενδιαφέροντος.
 • Στην παρούσα φάση, το ΕΚΠΤ έχει θέσει ως στόχο τα 8-12 λεπτά από τον χρόνο γένεσης του σεισμού προκειμένου να εκδοθεί το πρώτο μήνυμα προειδοποίησης για τσουνάμι. Ο πραγματικός χρόνος όμως διαφέρει από τον στόχο και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
 • Επίκεντρα σεισμών για τους οποίους το ΕΚΠΤ έχει εκδώσει μηνύματα προειδοποίησης τσουνάμι (μέχρι Μάιο 2021)

  Επίκεντρα σεισμών για τους οποίους το ΕΚΠΤ έχει εκδώσει
  μηνύματα προειδοποίησης τσουνάμι (μέχρι Μάιο 2021)

 • Το επόμενο βήμα στη διαδικασία προειδοποίησης τσουνάμι είναι η ανάλυση των καταγραφών της στάθμης της θάλασσας για την επιβεβαίωση και την παρακολούθηση της πιθανής εξέλιξής των καταγραφών τσουνάμι, ή για την ακύρωση του πρώτου μηνύματος προειδοποίησης σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η δημιουργία τσουνάμι. Αν επιβεβαιωθεί η δημιουργία τσουνάμι, απαιτείται η επικαιροποίηση του μηνύματος προειδοποίησης περιλαμβάνοντας τις νέες πληροφορίες στο μήνυμα, και η επαναποστολή του το συντομότερο δυνατό. Εάν κρίνεται απαραίτητο, η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες της μίας φοράς. Εάν όμως δεν επιβεβαιωθεί η δημιουργία τσουνάμι, τότε εκδίδεται και αποστέλλεται ακυρωτικό μήνυμα.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουν καθοριστεί περιοχές ευθύνης ούτε για το ΕΚΠΤ αλλά ούτε και για τους υπόλοιπους παρόχους υπηρεσιών τσουνάμι του NEAMTWS. Συνεπώς οι παραλήπτες των μηνυμάτων προειδοποίησης τσουνάμι καθορίζονται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από κράτη-μέλη του συστήματος NEAMTWS σε συνδρομητική βάση. Μέχρι και το Μάρτιο του 2020, το ΕΚΠΤ έχει εκδώσει προειδοποιητικά μηνύματα μετά από 32 σεισμούς με πιθανή δημιουργία τσουνάμι.
 • Παρόλο που η συχνότητα τοπικών τσουνάμι στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου είναι σχετικά υψηλή (Papadopoulos, 2003b, Stefatos et al., 2006, Tselentis et al., 2006), ο γενικός Πίνακας Λήψης Αποφάσεων που χρησιμοποιεί το ΕΚΠΤ δεν καλύπτει τον Κορινθιακό κόλπο. Η κύρια αιτία γι’ αυτό είναι ότι ο Κορινθιακός Κόλπος αποτελεί μία σχετικά απομονωμένη θαλάσσια λεκάνη μήκους περίπου 115χλμ και μέγιστου πλάτους 30χλμ. Προκειμένου λοιπόν να καλυφθεί αυτό το κενό δημιουργήθηκε ένας Πίνακας Λήψης Αποφάσεων ειδικά για την περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, ο οποίος τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2016.
 • Το σύστημα NEAMTWS, και συνεπώς το ΕΚΠΤ, εκδίδουν μηνύματα μόνο για τσουνάμι που δημιουργούνται από σεισμούς. Τσουνάμι που δημιουργούνται από κατολισθήσεις και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι εκτός της επιχειρησιακής δυνατότητας του συστήματος NEAMTWS.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΣΟΥΝΑΜΙ

Μετά τη δημιουργία των μηνυμάτων προειδοποίησης τσουνάμι στο λογισμικό ΤΑΤ, η αποστολή των μηνυμάτων επιτυγχάνεται μέσο κώδικα που δημιουργήθηκε από το τεχνικό προσωπικό του ΕΚΠΤ. Αυτό δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής 3 τύπων μηνυμάτων: e-mail, φαξ και GTS (Παγκόσμιο Σύστημα Τηλεπικοινωνιών). Το μήνυμα GTS μεταδίδεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέσο ειδικού συνδέσμου ανάμεσα στην Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία και το ΕΚΠΤ και η αποστολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται μέσω διακομιστή σε μία λίστα από προκαθορισμένους παραλήπτες. Για να αποσταλούν τα μηνύματα με την πληροφορία που χρειάζεται, ο διακομιστής είναι πάντα αυτόματα συγχρονισμένος σε ώρα UTC μέσω ενός τοπικού NTP διακομιστή.

Για την αποστολή των μηνυμάτων φαξ σε λίστα προκαθορισμένων παραληπτών χρησιμοποιείται ένας διακομιστής φαξ που διαχειρίζεται πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές. Ο διακομιστής φαξ συγχρονίζεται επίσης αυτόματα σε ώρα UTC μέσω τοπικού διακομιστή NTP.

Κατά τη διάρκεια ασκήσεων τσουνάμι καθώς και σε ορισμένες δοκιμές επικοινωνίας που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του NEAMTWS έχει χρησιμοποιηθεί και η τεχνολογία των SMS.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Τα τσουνάμι είναι σπάνια γεγονότα, επομένως, όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την προειδοποίηση για τσουνάμι και τον μετριασμό των συνεπειών τους θα πρέπει να διατηρούν υψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Για να μπορέσουν τα κέντρα τσουνάμι, το προσωπικό τους και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να διατηρήσουν ένα υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο ετοιμότητας, πρέπει να εξασκούνται τακτικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες απόκρισης ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτόν, επιπλέον εξασφαλίζεται ότι οι οργανισμοί και το προσωπικό τους γνωρίζουν τους ρόλους που πρέπει να διαδραματίσουν κατά τη διάρκεια εξέλιξης ενός πραγματικού γεγονότος.
 • Για το σκοπό αυτό, το ΕΚΠΤ συμμετέχει μαζί με όλους τους πάροχους υπηρεσιών τσουνάμι του συστήματος NEAMTWS/IOC/UNESCO σε μηνιαία τεστ επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται περιοδικά η λειτουργικότητα των επικοινωνιών στα κέντρα προειδοποίησης τσουνάμι, καθώς και η ετοιμότητα του προσωπικού. Εκτός των μηνιαίων ασκήσεων, το ΕΚΠΤ διεξήγαγε αποτελεσματικά δύο διευρυμένες ασκήσεις επικοινωνίας, μία τον Οκτώβριο του 2013 και τη δεύτερη τον Ιούλιο του 2015, με τη συμμετοχή 31 χωρών και 40 υπηρεσιών
 • NEAMWAVE12: 1956 Amorgos Island event (M7.5)

  NEAMWAVE12: 1956 Amorgos Island event (M7.5)

 • Υπό τον συντονισμό της ICG/NEAMTWS/IOC/UNESCO διεξάγονται επίσης διευρυμένες ασκήσεις ελέγχου συστημάτων με βάση προσομοιωμένα σενάρια τσουνάμι. Το ΕΚΠΤ συμμετείχε επιτυχώς στην άσκηση NEAMWAVE12 (Νοέμβριος 2012), την πρώτη άσκηση τσουνάμι στην περιοχή του Νότιο-Ανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου (NEAM), παρέχοντας ένα σενάριο βασισμένο στο σεισμό και το τσουνάμι της Αμοργού στις 9 Ιουλίου 1956 (π.χ. Okal et al., 2009).
 • Τον Οκτώβριο του 2014, το ΕΚΠΤ παρείχε επίσης ένα από τα τέσσερα σενάρια για την άσκηση NEAMWAVE14. Η προσομοίωση του σεναρίου αφορούσε το μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι της 21ης Ιουλίου 365 μ.Χ. στη δυτική Κρήτη (π.χ. Shaw et al., 2008). Η άσκηση χρησιμοποιήθηκε από το EC-ERCC για να δοκιμάσει τις εσωτερικές διαδικασίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αξιολογήσει την ικανότητα σχεδιασμού και ενεργοποίησης των διαδικασιών για την παροχή διεθνούς βοήθειας στις χώρες που επλήγησαν μετά αίτησή τους.
 • Τον Απρίλιο του 2016, το ΕΚΠΤ, μαζί με τα εθνικά κέντρα προειδοποίησης για τσουνάμι της Ιταλίας (INGV) και της Τουρκίας (KOERI), συμμετείχε σε άσκηση τσουνάμι που διοργανώθηκε από την Ισραηλινή Αρχή Έκτακτης Ανάγκης. Το ΕΚΠΤ παρείχε ένα σενάριο σεισμού και τσουνάμι βασισμένο στο μεγάλο ιστορικό γεγονός της 8ης Αυγούστου 1303 στο Ανατολικό τμήμα του Ελληνικού τόξου.
 • Σε συνεργασία με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα ZDF (Γερμανία) και στο πλαίσιο του έργου ASTARTE, το ΕΚΠΤ διοργάνωσε μια άσκηση εκκένωσης για τσουνάμι στην παράκτια ζώνη του Ηρακλείου Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2016. Με τη συμμετοχή 30 εθελοντών της τοπικής οργάνωσης του Ερυθρού Σταυρού, αξιολογήθηκε εάν ο τρόπος με τον οποίο οι εθελοντές εκκένωσαν την παράκτια ζώνη ήταν αποτελεσματικός μετά από την λήψη προειδοποιητικού μηνύματος για τσουνάμι. Η άσκηση μαγνητοσκοπήθηκε από το ZDF για τις ανάγκες ντοκιμαντέρ για τα τσουνάμι στην ευρωμεσογειακή περιοχή.
 • Τον Οκτώβριο του 2017, το ΕΚΠΤ συμμετείχε για δεύτερη φορά σε άσκηση τσουνάμι που διοργάνωσε η Ισραηλινή Αρχή Έκτακτης Ανάγκης. Το ΕΚΠΤ παρείχε προειδοποιητικά μηνύματα για τσουνάμι, προκειμένου να βοηθήσει την NEMA (Ισραήλ) στην εκτέλεση μιας εκτεταμένης εσωτερικής άσκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την άσκηση NEAMWAVE17 βάσει του σεναρίου της τελευταίας.
 • Το ΕΚΠΤ συμμετείχε αποτελεσματικά στην άσκηση NEAMWAVE17 (Νοέμβριος 2017). Το σενάριο σεισμού και τσουνάμι που χρησιμοποιήθηκε για την άσκηση προετοιμάστηκε από κοινού από το CAT-INGV και το ΕΚΠΤ του ΕΑΑ. Το σενάριο αναφέρεται σε ένα τσουνάμι που επηρέασε την ανατολική Μεσόγειο και βασίζεται σε ένα σεισμό μεγέθους 8.5 που έλαβε χώρα νότια της Ζακύνθου, στο δυτικό τμήμα του Ελληνικού τόξου, το οποίο είναι μια πολύ ενεργή γεωδυναμική δομή. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δύο πάροχοι υπηρεσιών τσουνάμι, το INGV και το ΕΑΑ, εκτέλεσαν ένα κοινό σενάριο αλλά εξέδωσαν ξεχωριστά μηνύματα προειδοποίησης για το τσουνάμι.
 • KOSWAVE19-LM: Άσκηση στην πόλη της Κω, 19/11/2019

  KOSWAVE19-LM: Άσκηση στην πόλη της Κω, 19/11/2019

 • Το ΕΚΠΤ οργάνωσε και συμμετείχε σε άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού και τσουνάμι στην πόλη της Κω, η οποία έλαβε χώρα στις 19 Νοεμβρίου 2019. Η άσκηση με τίτλο «KOSWAVE19-LM» συνδιοργανώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Δήμο Κω και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC-EC), στo πλαίσιο του προγράμματος ‘Tsunami Last Mile’. Το ‘Tsunami Last Mile’ προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δοκιμαστούν τεχνολογίες και διαδικασίες που στοχεύουν στα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου τσουνάμι που χτύπησε την πόλη της Κω με ένα κύμα περίπου 1.5μ στις 21 Ιουλίου 2017 (π.χ. Heidarzadeh et al., 2017).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το ΕΚΠΤ υποστηρίζει, επιπλέον, τις ανάγκες των τοπικών αρχών ή του ιδιωτικού τομέα για την εκτίμηση και τη μείωση του κινδύνου από τσουνάμι σε τοπική κλίμακα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΕΚΠΤ αναλαμβάνει εφαρμοσμένες μελέτες που επικεντρώνονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας τσουνάμι, στη χαρτογράφηση ζωνών κινδύνου από τσουνάμι και στην σύνταξη/επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση κρίσης σε περίπτωση σεισμού και τσουνάμι.

Παραδείγματα αποτελούν τα παρακάτω προγράμματα:

Lesvos Project στη Λέσβο,

Last Mile Project στην Κω,

HELPOS Project στον Κορινθιακό κόλπο.